خانه / شناخت‌نامه / مراکز تحقیقاتی / مرکز تحقیقات سلامت دفاعی

مرکز تحقیقات سلامت دفاعی

مرکز تحقیقات سلامت دفاعی در سال ۱۳۹۷ پس از دریافت مجوز از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی فعالیت خود را به منظور پژوهش های مرتبط با حوزه سلامت در بلایای طبیعی و دست ساز بشر، بخصوص در دفاع مقدس و در صحنه های بیداری اسلامی آغاز نموده است و تا به امروز در این مسیر به دستاورد های ارزشمندی نیز رسیده است این دستاورد ها عبارت اند از:

 • وبسایت مرکز تحقیقات سلامت دفاعی به آدرس irdhr.ir که رسانه ایست به جهت اطلاع رسانی آنلاین ، تبادل نظر با پزشکان و صاحب نظران حوزه سلامت
 • پروژه بازآفرینی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی
 • راه اندازی خیریه علمی _ پژوهشی

اساسنامه مرکز تحقیقات سلامت دفاعی 

ماده ۱   مرکز تحقیقات سلامت دفاعی  که در این اساسنامه به اختصار مرکز نامیده میشود مرکزی است بشردوستانه ، علمی و تحقیقاتی که با تبیین وروزآمد کردن تجربیات جنگ تحمیلی و به  منظور گسترش علوم و تحقیقات سلامت دفاعی در حوزه های سوانح وحوادث طبیعی ودست ساز بشر  با تمرکز بر فرهنگ سلامت ،مدیریت، پیشگیری ،بهداشت ، درمان ، دارو، تجهیرات پزشکی و توانبخشی و بازتوانی تشکیل می شود.

ماده ۲ مرکز از نظر اداری، مالی، تشکیلاتی، مستقل و تابع ضوابط کلی موسسات مستقل تحقیقاتی و تحت نظر هیئت امناء اداره می شود و از نظر مقررات و ضوابط پژوهشی و آموزشی تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

ماده ۳ اهداف

 • نیاز سنجی پژوهشهای سلامت دفاعی
 • تحقیق، شناسایی، جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، خاطرات، مقالات و مدارک مربوط به تجربیات دفاعی وتشکیل بانک اطلاعات  و تدوین تاریخچه بهداری رزمی وانتشار آنها

تبصره : انتشار داده ها و گزارش ها و در اختیار گذاشتن آنها مشمول قانون مالکیت فکری کشور میباشد.

 • تحقیق، شناسایی، جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، خاطرات، مقالات و مدارک مربوط به حوادث وسوانح طبیعی ودست ساز بشر در جهان وتشکیل بانک اطلاعات  آنها
 • ارتقا راهکارهای عملی و تدوین دستورالعمل های لازم در شرایط بحرانی جهت پیشگیری،بهداشت ،درمان و توانبخشی عوارض جسمی، روانی
 • گسترش پژوهشهای سلامت دفاعی

الف- تعمق و گسترش فرهنگ تحقیقات و علوم و فن آوری و نوآوری ، توانمند سازی و ارتقاء سطح دانش و مهارت ها در اساتید و متخصصین و کارشناسان ودانشجویان

ب- همکاری با مراکز تحقیقاتی، درمانی، اجرایی مربوطه در داخل کشور

ج- برگزاری همایش ها و کارگاه های پژوهشی ،آموزشی ودرمانی در سطح ملی و بین المللی

د- همکاری با مراکز تحقیقاتی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ه- ایجاد شبکه ملی و بین المللی تحقیقاتی با حفظ استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی

ح- حمایت مادی و معنوی از مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و خصوصی مرتبط وخصوصا طرح‌های تحقیقاتی اساتید، صاحب نظران وپایان نامه‌های دانشجویی

ط- توسعه و گسترش تحقیقات در مرزهای دانش و تولید علم در حوزه های مرتبط  و نشر دست آوردهای حاصله

ک- انجام پژوهش‌های بنیادی ،کاربردی در حیطه علوم پایه، اپیدمیولوژیک و بالینی که مورد لزوم سلامت دفاعی است

س- ایجاد ارتباط و برقراری ارتباط بین حوزه سلامت دفاعی و دیگر حوزه‌های علمی، صنعتی و پژوهشی

ماده۴محل فعالیت

محل اصلی فعالیت مرکز، شهر تهران می باشد و مرکز می تواند با تصویب هیئت امناء در سایر شهر های داخلی یا خارج از کشور شعبه دایر کند.

ماده ۵ –ارکان مرکز

 • هیئت موسس
 • هیئت امناء
 • رئیس مرکز
 • هیئت رئیسه
 • شورای پژوهش

تبصره : هیئت موسس پس از تشکیل اولین جلسه با حضور هیئت امناء منحل و تمام اختیارات آن به هیات امناء تفویض میشود.

ماده ۶- هیئت امناء

هیات امناء عالی ترین رکن مرکز میباشد و طبق آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۱۳۸۹شورایعالی انقلاب فرهنگی تشکیل می گردد و براساس قانون مذکور و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره های ذیل آن ماده مبنی بر آنکه دانشگاهها مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند  بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور ، قانون مدیریت خدمات کشوری قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی معاملاتی  اداری  استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم  تحقیقات و فناوری و بهداشت  درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد عمل می کنند. و اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مرکز کمک تلقی و بعد از پرداخت  به هزینه قطعی منظور می شود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه است.

۱-۶ ) ترکیب اعضای هیئت امناء

اعضای هیئت امنای مرکز، ترکیب کامل اعضای هیئت موسس و هیئت مدیره موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت می باشد.

تبصره – جلسات عادی هیئت امناء هر شش ماه یکبار تشکیل میشود و جلسات فوق العاده به درخواست رئیس هیات امناءیا درخواست رئیس مرکز  ویا درخواست اکثریت اعضای هیئت رئیسه تشکیل میشود.

۲-۶) وظایف هیئت امناء

 • سیاستگزاری فعالیت های علمی و پژوهشی مرکز
 • فراهم ساختن زمینه‌های تامین منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز مرکز
 • تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز
 • تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
 • تصویب دستورالعمل های مربوطه به امور داخلی هیئت امناء
 • تصویب سازمان و ساختار مرکز
 • تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی مرکز و سایر آئین نامه ها و مقررات مورد نیاز
 • تصویب تغییرات مورد نیاز اساسنامه
 • تصویب توقف موقت فعالیت و یا انحلال مرکز

ماده ۷- هیئت رئیسه

۱-۷) اعضای هیئت رئیسه

 • رئیس مرکز
 • معاون پژوهشی( دبیر)
 • پنج تا هفت نفر از محققین کشور به پیشنهاد رئیس مرکز و تاییدهیئت امنا

تبصره ۱: حداقل یک نفر از محققین دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران و حداقل یک نفر از محققین دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و حداقل دو نفر از محققین دانشگاه های علوم پزشکی کشور انتخاب میشوند.

۲-۷) وظایف هیئت رئیسه

 • نظارت بر اجرای سیاست های مصوب هیئت امناء
 • تصویب طرح های همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و موسسات آموزشی و پژوهشی، درمانی داخل و خارج کشور و سازمان های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
 • بررسی و پیشنهاد زمینه‌های تامین منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز مرکز
 • بررسی و تائید گزارش سالانه فعالیت های مرکز جهت ارائه به هیئت امناء
 • بررسی و تائید بودجه سالانه پیشنهادی رئیس مرکز جهت ارائه به هیئت امنا
 • پیشنهاد سازمان و ساختار مرکز به هیئت امناء
 • پیشنهاد آئین نامه های مالی و معاملاتی مرکز و سایر آئین نامه ها و مقررات مورد نیاز به هیئت امناء
 • پیشنهاد تغییرات مورد نیاز اساسنامه به هیئت امناء
 • تصویب تشکیل گروه های تخصصی به پیشنهاد رئیس مرکز

ماده ۸-  رئیس مرکز

۱-۸) رئیس مرکز عالی ترین مقام اجرایی مرکز است که برای اداره امور مالی، اداری، استخدامی، علمی و پژوهشی و سایر وظایف محوله در حدود این اساسنامه، سایر مقررات و ضوابط قانونی و مصوبات هیات امنا دارای اختیار می باشد.

۲-۸) رئیس مرکز به پیشنهاد رئیس هیئت امناء و تصویب اکثریت هیئت امناء برای یک دوره ۴ ساله منصوب می شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.

۳-۸) وظایف رئیس مرکز

 • مدیریت، برنامه ریزی، هدایت و ایجاد هماهنگی در کلیه واحد های تابعه مرکز
 • امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری درچارچوب ضوابط قانونی و حدود اختیارات
 • تهیه و پیشنهاد بودجه سالیانه مرکز به هیئت رئیسه
 • پیشنهاد برنامه ها ی زمانبندی شده به هیئت رئیسه
 • نظارت برحسن اجرای فعالیت های بخشها و واحدهای وابسته
 • ایجاد زمینه های لازم به منظور ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های مرکز
 • عزل و نصب روسا و معاونین و مدیران مرکز و واحدهای تابعه که مستقیما زیر نظر رئیس مرکز انجام وظیفه می نمایند.
 • حضور در مجامع داخلی و خارجی به عنوان نماینده مرکز

۴-۸) رئیس مرکز می تواند جهت کمک به اداره مرکز اقدام به تشکیل شوراهای تخصصی نماید، ترکیب و حدود وظایف و اختیارات شوراها به پیشنهاد رئیس مرکز و با تائید هیئت رئیسه به تصویب هیئت امناء میرسد.

ماده ۹-   شورای پژوهشی

۱-۹) اعضای شورای پژوهش

 • رئیس مرکز ( رئیس شورای پژوهش)
 • معاون پژوهشی مرکز ( دبیر و نائب رئیس شورای پژوهش)
 • پنج تا هفت نفر از اعضای هیات علمی و پژوهشگران و صاحب نظران فعال درحوزه سلامت دفاعی

تبصره ۱ : حداقل یک نفر از اعضای شورای پژوهشی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، یک نفر از دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران و حداقل دو نفر از محققین سایر دانشگاه های علوم پزشکی ترجیحاً با درجه ی دانشیاری به بالا انتخاب میشوند.

۲-۹) وظایف شورای پژوهش

 • تصویب طرح های پژوهشی
 • پایش و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرح های پژوهشی
 • تصویب اتمام طرح های پژوهشی
 • تهیه برنامه سالانه و برنامه بلند مدت پژوهشی مرکز
 • تایید صلاحیت علمی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی همکاری علمی و تحقیقاتی با مرکز

۳-۹) اعضای حقیقی شورای پژوهشی به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب شورای پژوهش تعیین میشوند . احکام اعضای شورای پژوهشی توسط رئیس مرکز بمدت ۲ سال صادر می شود، انتخاب مجدد افراد شورای پژوهشی بلامانع است.

ماده ۱۰- منابع مالی

 • اعتبارات تخصیصی از بودجه عمومی کشور که به صورت کمک در اختیار موسسه قرار می گیرد.
 • درآمد حاصل از ارائه خدمات، محصولات درمانی، آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای و فنی طبق ضوابط قانونی مربوطه
 • کمک ها و هدایای موسسات، سازمانها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی ، غیردولتی
 • جذب کمک های بین المللی در زمینه تحقیقات طبق مقررات و ضوابط مربوطه

ماده ۱۱ – ساختار مرکز

ساختار و تشکیلات مرکز توسط رئیس مرکز تهیه و به تصویب هیئت امناء می رسد.

ماده ۱۲- تغییر مفاد اساسنامه با تصویب دوسوم اعضاء هیئت امنا موسسه انجام می شود.

ماده ۱۳ –  توقف موقت فعالیت، یا انحلال مرکز با تصویب دوسوم اعضاء هیئت امنا صورت می گیرد.

ماده ۱۴-  در صورت انحلال مرکز، کلیه اموال و دارائی های آن پس از حسابرسی و ادای دیون به موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت اهداء میشود.

این اساسنامه در ….. ماده و     تبصره در تاریخ ……………..            به تصویب شورای گسترش ……………….رسید.

منبع: وب‌‌سایت مرکز تحقیقات سلامت دفاعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *